Phát triển bền vững

 

Để Thuận Thiên Co., Ltd (T&T FOOD) có thể phấn đấu trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, mở rộng quy mô và xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường nội địa và quốc tế, Ban lãnh đạo công ty đã đề ra Chiến lược “Phát triển bền vững” để có được một tầm nhìn dài hạn, theo 3 nền tảng chính:

          A. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban quản trị

Thường xuyên học tập nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và năng lực quản trị, tư vấn ngoài nếu cần thiết, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

Chiến lược, Kế hoạch & Giám sát

Ÿ Chiến lược rõ ràng, Kế hoạch chi tiết, Giám sát & Đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.

Ÿ Chiến lược ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất, quản lý nguồn nhân lực.

Quy trình quản lý rủi ro & Tuân thủ hiệu quả

Ÿ Hệ thống quản lý rủi ro.

Ÿ Hệ thống kiểm soát nội bộ.

          B. XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG

Trách nhiệm xã hội

Ÿ Tuân thủ và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trách nhiệm và nghĩa vụ doanh nghiệp

Ÿ Quy tắc ứng xử, văn hoá doanh nghiệp

Ÿ Đạo đức kinh doanh

Ÿ An toàn lao động và sức khoẻ

Ÿ Các công tác vì xã hội và cộng đồng

Minh bạch & Công bố thông tin

Ÿ Báo cáo tài chính

Ÿ Thường xuyên công bố thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp trên phương tiện truyền thông.

          C. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường

Nhận thức rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên là có hạn, tận dụng lợi thế về đặc điểm sản phẩm và nguồn nhân lực chất lượng cao để nghiên cứu và ứng dụng các loại bao bì sản phẩm than thiện với môi trường như tái chế được, phân huỷ nhanh có nguồn gốc tự nhiên như tre, sậy, đay, nứa, lá,… góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất rác thải nguy hại ra môi trường.

Đẩy mạnh các công tác môi trường

Ÿ Xem quản lý môi trường là công tác quản lý quan trọng, thường xuyên kết hợp các hoạt động kinh doanh với hoạt động bảo vệ môi trường.

Ÿ Tuân thủ pháp luật và quy định của Nhà nước, quy định của địa phương về bảo vệ môi trường.

Ÿ Đầu tư ứng dụng dây chuyền hiện đại và các công cụ lao động tiết kiệm năng lượng, phòng chống ô nhiễm, kiểm soát và giảm thiểu rác thải trong quá trình vận hành, tận dụng lại và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong quá trình sản xuất.

Ÿ Thường xuyên có các hoạt động đào tạo và huấn luyện kiến thức về môi trường cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty, kêu gọi đóng góp bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm như một thành viên của cộng đồng quốc tế

Ÿ Thuận Thiên Co., Ltd cam kết cung cấp cho xã hội các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ÿ Thuận Thiên Co., Ltd cam kết:

            - Tiết kiệm và sử dụng hợp lý năng lượng

            - Tiết kiệm và tái sử dụng nguồn nước

            - Tiết kiệm và tái sử dụng nguyên vật liệu

            - Bảo tồn sinh thái và môi trường

 

Ÿ Thuận Thiên Co., Ltd cam kết công khai minh bạch các hoạt động về môi trường trên các phương tiện truyền thông.

Đăng ký nhận tin mới nhất